SONG LISTS - YEAR 2024

4/7/2024 Second Sunday of Easter (Divine Mercy Sunday) 

 A. Divine Mercy inspiration songs

 1. Lòng Thương Xót Chúa    (PDF File)  

 2. My Peace    (PDF File)

 3. With Th e Lord There Is Mercy (PDF File)

 4.  Lòng Thương Xót Chúa    (PDF File) 

 B. Liturgy songs for Mass: 

 1. Entrance:  Joyful, Joyful We adore Thee  (PDF File

 2. Responsorial: Psalm 118  

 3. Sprinkling rite: Tôi Đã Thấy Nước    (PDF File)

 4. Offertory: Xin Dâng Chúa    (PDF File)

 5. Communion 1: Peace I Leave With You    (PDF File

 6. Communion 2: Không Thấy Mà Tin    (PDF File)

 6. Recessional: Celtic Alleluia - Sending Forth (verses for Easter season) (PDF File)

 

CN 4 PS - April 20, 2024

1. ENTRANCE: Chúa Đã Sống Lại (Phương Anh) (PDF File)

2. RESPONSORIAL: Psalm 118

3. SPRINKLING RITE : Springs of water by Tony Alonso. (PDF File)

4. OFFERTORY: Hiến Lễ Con Dâng (PDF File)

5. COMMUNION 1: The King of Love my Shepherd Is

6. COMMUNICON 2: Đồng Xanh Thơ (PDF File)

7. RECESSIONAL: Alleluia No. 1. (PDF File)

 

CN 5 PS - April 27, 2024

1.  ENTRANCE: Nào Ta Hãy Mừng Vui (PDF File

2. RESPONSORIAL: Psalm 22

3. SPRINKLING RITE: Tôi Đã Thấy Nước (PDF File

4. OFFERTORY: In the Breaking of the Bread. (PDF File)

5.  COMMUNION 1: Xác Thân Làm Bánh câu 2  (PDF File)

6. COMMUNION 2: Christ Be Our Light (song ngữ)  (PDF File) 

7. RECESSIONAL: Chúa Nay Đã Phục Sinh (PDF File

 

They who sing pray twice.”

— St. Augustine