SONG LIST FOR 2022

(Please click on the names of the songs in order to go to the links and listen)

  

6/26 CN 13 TN Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa. 

1. Ca Khúc Hồng Ân (PDF File)

2. Only This I Want   (PDF File

3.  Trong Trái Tim Chúa    (PDF File

4. We Are Called.  (PDF File

 

7/3 14th Sunday Ra đi rao giảng Tin Mừng

1. Tien Vao Thanh Cung  (PDF File

2. Dâng Lễ 15 (PDF File

3. God Be in My Head  (PDF File

4. America the Beautiful  (PDF File

 

7/10 15th Sunday Đối xử nhân hậu với tha nhân

1. Canticle of the Sun  (PDF File

2. Dâng Niềm Cảm Mến  (PDF File

3. St. Francis's Prayer/Make Me A Channel  (PDF File

4. Mẹ Đẹp Tươi  (PDF File

 

7/17 16th Sunday Lắng nghe lời Chúa

1.  Ca Khúc Hồng Ân  (PDF File)  

2. O God, You Search Me  (PDF File

3. Lắng Nghe Tiếng Chúa    (PDF File

4. We Are the Light of the World   (PDF File

 

7/24 17th Sunday Hãy kiên trì khi cầu nguyện. 

1. Sing to the Mountains    (PDF File

2. Only This I Want   (PDF File

3. Trông Cậy Chúa   (PDF File

4. Xin Vâng. (PDF File

 

They who sing pray twice.”

— St. Augustine