SONG LIST FOR 2022

(Please click on the names of the songs in order to go to the links and listen)

 

5/28 CN 7 PS Lễ Chúa Lên Trời 

1. Kèn Vang  (PDF File)

2. In God Alone  (PDF File)

3.  Giê-su Ở Cùng Con  (PDF File)

4.  Tháng Đức Mẹ  (PDF File

 

6/5 CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

1. Thánh Thần Hãy Đến    (PDF File)

2. Envía Tu Espíritu 

3.  Lạy Chúa Thánh Thần

4. Go Out, Go Out  (PDF File)

 

6/12 CN Lễ Chúa Ba Ngôi (Father’s Day) 

1. Vinh Quang Chúa  (PDF File)

2.  tình yêu mến (PDF File) 

3. In Every Age (PDF File)

Meditation: Cầu xin Thánh Gia 

4. Holy God, We Praise Thy Name 

 

6/19 CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa 

1. I Am the Bread of Life 

2. MÌNH MAÙ CHÚA (PDF File)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=ZBm7iL62qYI&ab_channel=Lm.L%C3%8AQUANGUY%2CDCCT 

3. Ang Katawan ni Kristo/Behold the Body of Christ 

4. Lạy Trái Tim Chúa  (Audio File)

 

6/26 CN 13 TN Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa. 

1. http://www.dinh.dk/pdf/cakhuchongan1-nd.pdf 

2. Only This I Want 

3.  http://tinmung.net/canguyen/ThanhtamChua/ThanhcaTTCmoi/trongtraitimchua.pdf 

4. We Are Called

 

They who sing pray twice.”

— St. Augustine