SONG LIST FOR 2022

D(Please click on the names of the songs in order to go to the links and listen)

  

 

7/31 18th Sunday OT: Hãy tìm kiếm những sự trên trời. 

1. Ngợi Ca (PDF File)  

2. These Alone Are Enough (PDF File

3. Loving & Forgiving  (PDF File

4. Dâng Mẹ (PDF File

 

8/7/22 19th Sunday OT:  Luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa. 

1. In the Day of the Lord (PDF File

2. Tuổi Thơ Dâng Chúa (PDF File)

3. Pan de Vida (PDF File)

4. How Can I Keep from Singing (PDF File)

 

8/14/22 20th Sunday OT:  Kiên quyết chiến đấu cho niềm tin. 

1. Let Us Go to the Altar (PDF File)

2.  Dâng (PDF File)

3. Chúng Con Cần Đến Chúa (PDF File)

4. Immaculate Mary  (PDF File)

 

8/21/22 21st Sunday OT:  Sống trọn lành để được cứu độ. 

1. Christ before Us (PDF File)

2. Dâng Bánh (PDF File)

3. Con Đường Bé Nhỏ (PDF File)

4. Go Make a Difference (PDF File)

 

8/28/22 22nd Sunday OT:  Sống khiêm hạ. 

1. Table of Plenty (PDF File)

2. Con chỉ là tạo vật (PDF File)

3. The Cry of the Poor  (PDF File)

4.  Lạy Đức Mẹ La Vang (PDF File)

 

They who sing pray twice.”

— St. Augustine