SONG LIST FOR 2022

https://www.youtube.com/watch?v=91ity3NGHNU

D(Please click on the names of the songs in order to go to the links and listen)

 

9/30/22  Sức mạnh của niềm tin. 

1. Gather Your People   (PDF File)

2.   Dâng Chúa Trời ( PDF File)  

3.   The Servant Song   (PDF File)

4.  Mẹ Ơi Con Yêu Mẹ  (PDF FIle)

 

10/8/22 28th Sunday - Sống tri ân và cảm tạ. 

1. All the Ends of the Earth  (PDF File)

2. Give Thanks to the Lord  (PDF File)

3. Tâm Tình Hiến Dâng: song ngữ (PDF File)

4. Con Xin Dâng Mẹ  (PDF File)

 

10/15/22 29th Sunday - Phải kiên trì cầu nguyện. 

1. How Can I Keep from Singing  (PDF File)

2.  God be in our Head (PDF File)

3. Into Your Hands (PDF File)

4. Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (PDF File)

 

 

10/22/22 30th Sunday - Sống khiêm hạ. 

1. Glory and Praises to Our God (PDF File)

2. Tuổi Thơ Dâng Chúa (PDF File)

3. These Alone Are Enough (PDF File)

4. Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (PDF File)

 

10/29/22 31st Sunday - Thiên Chúa đi tìm kẻ tội lỗi. 

1. All Are Welcome  (PDF File)

2. Con Chỉ Là Tạo Vật (PDF File)

3. How Great Thou Art (PDF File)

4. Con Xin Dâng Mẹ (PDF File)

 

 

 

They who sing pray twice.”

— St. Augustine